VILLKOR

Genom att skicka in en ansökan och delta i Shift godkänner samtliga deltagare nedan villkor.

1. Initiativet Shift är ett samarbete mellan BLING och Breakit. Ansvarig part är BLING, org.nr. 802498-3374.

2. Genom att delta i Shift godkänner deltagaren att informationen i inskickad ansökan samt den som delges Shift under deltagandet i tävlingen sparas och används i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) för administration och uppföljning. Ansvarig part är BLING, 802498-3374.

3. Endast fullständiga ansökningar via angivet ansökningsformulär (se shiftcapital.se) och Shift tillhanda senast sista ansökningsdagen kommer att bedömas.

4. Deltagare måste fritt disponera de immateriella och materiella tillgångar och rättigheter som är tänkta att utnyttjas och affärsidén får inte vara att betrakta som stulen. Om de immateriella rättigheterna ägs av ett lärosäte eller dess holdingbolag måste rättigheterna klargöras mellan parterna. Deltagare garanterar att det inte finns avtal (muntliga eller skriftliga) som inte inskränker deltagares rätt att förfoga över tävlingsbidraget och affärsidén inklusive exempelvis tredje parts rättigheter, patent- och varumärkesskydd eller andra inskränkningar av upphovsrättslig art.

5. För att kunna delta i Shift ska du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige.

6. En sådan Tävlingsbidrag som Shift bedömer bryta mot angivna villkor eller bedömas vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande kan komma att uteslutas ur tävlingen. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas. Ansökningar som skickas in till Shift kommer inte att returneras.

7. De bidrag som går vidare kommer att få presentera sin affärsidé för investerare och svara på investerarnas frågor. Observera att deltagande i presentationen är en förutsättning för att få delta. Det som finalisterna presenterar under denna presentation blir offentligt.

8. Final presentationen kan komma att livestreamas eller spelas in och sändas i Shifts, BLINGs eller Breakits kanaler. Finalisterna kommer även att publiceras på dessa kanaler.

9. Shift är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Shift själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Shift, om Shift varit normalt aktsam. Shift är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Shift svarar inte för skada som orsakats av uppdragstagare som Shift med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av deltagaren.

10. Samtliga deltagare åtar sig att hålla Shift skadeslöst om någon riktar krav mot Shift med anledning av bidraget. Shift kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen.

11. Alla involverade i tävlingen, interna och externa medarbetare till Shift/Bling/Breakit, investerare och övriga med insyn i tävlingen, har tecknat en sekretessförbindelse avseende information som de får inom ramen för denna tävling. Notera att slutpresentationen kommer att ske inför publik och kan komma att livestreamas i Shifts egna kanaler och därmed inte kommer att vara konfidentiell.

12. Som deltagare godkänner du Shifts samt BLING och Breakits rätt att i sin kommunikation- och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations- och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.

13. Medarbetare på BLING, Breakit eller Shift får inte delta i tävlingen. Detsamma gäller för andra som arbetar med Shift, jurymedlemmar samt familjemedlemmar till juryn.

14. Villkoren för investering i deltagarens affärsidé överenskommes separat mellan deltagaren och investeraren.

15. Vinsten kan vara skattepliktig och eventuell vinstskatt betalas av mottagaren av vinstsumman.

16. Varje vinnare i tävlingen förbinder sig att tillse att denne har ett konto i som vinstsumman kan betalas ut till.

17. Eventuella vinstpengarna delas ut endast i syfte att förverkliga idén till den organisation där verksamheten ska pågå.

18. Vinstpengar ska förbrukas senast året efter finalen.

9. Vart och ett av de bidrag som valts ut som finalister och som presenterar sina bidrag på finalpitchen kan komma att tilldelas priser under förutsättning att tävlingsvillkoren är uppfyllda. Efter genomförda finalpitchar presenterar tävlingsjuryn vilka priser finalisterna erhåller. Priserna ska brukas inom 12 månader från dess att de tilldelas.